فوتبال فانتزی" چهارده بازیکن"

توسـط عاشقـان فوتبـــال، بــرای عاشقـان فوتبـــال.

تیم خودت رو بساز!

پرافتخارترین مربیان

misag2208
misag2208
99,261,499
Shayesteh2021
Shayesteh2021
87,081,680
saber3944
saber3944
86,279,665
4 Majidi
Majidi
82,653,857
5 jalilsaleh
jalilsaleh
80,391,647

فعال‌ترین مربیان

misag2208
misag2208
16,986 تیم
jalilsaleh
jalilsaleh
16,970 تیم
saber3944
saber3944
15,731 تیم
4 mankan
mankan
14,748 تیم
5 Majidi
Majidi
14,360 تیم

یک تیم، یک مربی

تجــربه‌ای فراتــــر از فوتبـــــــال

پیش نمایشی از ساخت تیم در ۱۴بازیکن
خانه راندها ساخت تیم تیم‌های من برترین‌ها