فوتبال فانتزی" چهارده بازیکن"

توسـط عاشقـان فوتبـــال، بــرای عاشقـان فوتبـــال.

تیم خودت رو بساز!

پرافتخارترین مربیان

misag2208
misag2208
98,338,166
Shayesteh2021
Shayesteh2021
86,322,372
saber3944
saber3944
81,162,499
4 Majidi
Majidi
80,228,857
5 jalilsaleh
jalilsaleh
77,929,455

فعال‌ترین مربیان

jalilsaleh
jalilsaleh
16,588 تیم
misag2208
misag2208
16,586 تیم
saber3944
saber3944
15,313 تیم
4 mankan
mankan
14,333 تیم
5 Majidi
Majidi
13,999 تیم

یک تیم، یک مربی

تجــربه‌ای فراتــــر از فوتبـــــــال

پیش نمایشی از ساخت تیم در ۱۴بازیکن